Treballar per racons

El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma.
És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del mestre és dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar en tots els espais d’activitat i aprenentatge.
Des d’aquest plantejament se cedeix a l’alumne un gran protagonisme: participa activament en el seu aprenentatge, pot ser model i guia dels seus propis companys -es potencia el diàleg entre iguals-, pren consciència de les seves possibilitats, accepta i aprèn dels seus errors…
Segurament, un dels sinònims més precisos de Treballar per racons és Educar l’autonomia. Aquesta metodologia de treball ajuda el nen a ser responsable amb el material i amb el treball, exigint-li i creant-li la necessitat d’ordre. L’alumne aprèn a organitzar-se, a planificar-se la feina, a saber què vol aprendre i quin camí pot seguir per aconseguir-ho. Tot plegat es tradueix alhora en un guany de seguretat i confiança.

Però són molts d’altres els aspectes interessants que ofereix aquesta metodologia:

  • Permet donar resposta a les diferències, interessos i ritmes d’aprenentatge de cada nen i nena.
  • Facilita al mestre/a el seguiment individual, dels progressos i dificultats, de cada alumne.
  • Permet una certa flexibilitat en el treball dels nens/es a partir de les propostes d’activitats: aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear… Deixa lloc a la creativitat i la imaginació i, el que és més important, li deixen espai i temps per pensar i decidir.
  • Aconsegueix que els aprenentatges, viscuts d’aquesta manera, esdevinguin realment significatius i funcionals.
  • La interacció amb uns quants companys facilita el fet de compartir, comunicar-se, discutir i respectar les idees dels altres, a aprendre dels amics i a acceptar el seu ajut.
  • Dóna als alumnes la possibilitat de refer el treball tantes vegades com ho necessitin, atès que els materials són generalment manipulables. Com a conseqüència ajuda a perdre la por a equivocar-se i a millorar la seva autoestima.
  • Ofereix als nens/es l’oportunitat d’utilitzar materials diferents dels que es fan servir col·lectivament. Així mateix és una manera econòmica de tenir i utilitzar materials diversos (no es necessita un joc per a cada nen/a sinó que amb un per tots ja n’hi ha prou).
  • És un tipus d’organització molt adient per practicar el que s’ha après a fer en un altre moment o aplicar-ho a altres situacions i materials.

No hi ha una única manera de treballar per racons. De fet, cada mestre/a amb la seva pròpia evolució professional acaba desenvolupant una manera característica de dur-los a terme a la seva classe. No obstant això, hi ha algunes qüestions organitzatives imprescindibles:

L’organització de la classe per racons implica una distribució que possibiliti el treball de petits grups que simultàniament realitzin activitats diferents.
És important que cada racó tingui un espai fix, ben delimitat i que sigui fàcilment identificable pels infants. Es pot crear un ambient al voltant, amb prestatgeries per deixar els materials o, com a mínim una caixa on es reculli tot el que es farà servir al racó. S’ha de vetllar per oferir un espai agradable, amb el material manipulable suficient en quantitat, resistent i ben presentat.
L’horari pot variar en funció de l’organització de les activitats a l’aula però és recomanable que hi hagi un horari fix per tal que els nens s’habituïn.
La durada de les sessions estarà en funció de l’edat dels alumnes i la seva capacitat de concentració en la feina, pot anar des de mitja hora a una hora i mitja. La periodicitat és convenient que sigui diària (o amb una repetició suficient durant la setmana).
El nombre de racons es pot establir en funció dels objectius educatius, del nombre d’alumnes, del material disponible o de la necessitat d’intervenció del mestre en cada racó. Els agrupaments més interessants són des de 2 fins a 6 alumnes.
Totes les activitats es donen a conèixer als infants abans de deixar-les al racó. Tanmateix,  cal que el material en què es presenten (capses, carpetes, safates…) al racó sigui prou suggeridor o explícit perquè recordin què han de fer. Han de ser activitats prou obertes perquè puguin adaptar-se als ritmes evolutius de cada alumne i potenciar així la seva autonomia i evitar-los la frustració.
Les maneres d’escollir el racó són una decisió del mestre/a i van des de deixar fer una elecció totalment lliure fins a establir uns torns tancats, i per tant, una certa obligatorietat a passar en un moment o un altre per tots els racons i activitats. En general, en els racons de contingut més lúdic o experimental s’ha de potenciar que els alumnes triïn on volen treballar encara que repeteixin els racons, en canvi, en altres racons amb treball més dirigit i on interessi que tots els nens resolguin determinades activitats serà necessari planificar una rotació controlada pel mestre/a o pels mateixos alumnes. Tanmateix es pot establir que els infants no canviïn de racó en tota la sessió, o bé que poden canviar, sempre que hagin realitzat almenys l’activitat del racó triat en primer lloc.
Normes de participació: els racons tenen unes normes d’ús, participació i convivència que els infants han de conèixer i anar incorporant progressivament (tenir cura dels materials, treballar amb tranquil·litat, compartir els objectes, treballar curosament, ajudar els companys, deixar l’espai endreçat i net, etc).
El mestre ha de vetllar perquè cada cosa tingui el seu lloc i els materials estiguin en perfectes condicions. El millor és tenir prestatgeries, carpetes o capses ben etiquetades o amb el contingut identificable.
Per a un bon funcionament del racó cal que hi hagi un parell de propostes de més, perquè quan els infants acabin la principal puguin realitzar-ne alguna altra i esperar que el mestre/a passi a avaluar conjuntament amb ells la feina.

El treball per racons a P3

Un exemple d’organització amb control de participació al racó.

(Clicar la imatge)

Racons de treball a P3

Aquesta pàgina segueix en construcció