METODOLOGIA. TREBALL AUTÒNOM. TALLERS DE MATEMÀTIQUES

Metodologia
Estratègies organitzatives per a fomentar el treball autònom.
Tallers de matemàtiques.

Trobareu un extracte sobre el treball autònom i les metodologies que el fomenten que he escrit conjuntament amb l’Ana Guillén, del blog Un proyecto de maestra, a la revista digital Boolino.
“Desenvolupar l’autonomia. Com fomentar el treball autònom?”

Objectius 

• Aprendre a treballar autònomament.
• Acostumar-se a compartir la acció amb els companys i respectar el treball col·lectiu
• Sentir-se capaç de trobar solucions encara que aquestes no siguin encertades.

El treball autònom

A les classes d’educació infantil es té molt clar que els alumnes aprenen al seu ritme, han d’avançar en els aprenentatges segons els seus interessos i progressar en la seva autonomia.
Un alumne autònom és un alumne que no depèn de l’adult, que entén la consigna, que pot treballar sol o en grup i que sap identificar quan necessita ajuda i demanar-la.

Per sort hi ha moltes possibilitats organitzatives a l’aula que permeten aquest progrés: el treball per racons, les activitats de treball individual manipulant materials, els tallers, el treball per projectes… un gran ventall d’estratègies organitzatives i metodològiques en què el mestre planifica tenint en compte els interessos individuals i que permeten que el nen aprengui a treballar per si sol, autònomament.
Totes elles tenen en comú aspectes molt avantatjosos per al desenvolupament de l’autonomia:

– El nen avança al seu ritme, podent escollir, i aplicant les seves pròpies estratègies per arribar a un resultat o per gaudir de la descoberta.
– Li permeten conèixer-se a si mateix i ser capaç d’identificar els seus gustos, les seves capacitats i les seves dificultats.
– Aprèn a ser responsable i a donar valor a la seva activitat essent capaç d’aprendre per si sol.
– Alhora aprèn a treballar en equip perquè treball autònom, aprenent per si sol, vol dir, també, compartir entre iguals i cooperar, descobrir junts.

Però si l’organització és important també ho són el tipus d’activitats, especialment les que fomenten l’observació, la manipulació i l’experimentació, és a dir, aquelles que el seu contingut permet una participació activa de l’infant i són significatives per a ell.

A més a més, el paper del mestre, com a guia que proposa reptes o demana que es verbalitzin les descobertes i que considera l’error en les activitats una part important i necessària per a l’avenç en els aprenentatges, és un altre aspecte imprescindible.
El conjunt de factors descrits afavoreix l’autoestima, la independència i l’autonomia.

Iniciar-se en els Tallers.
A la meva aula fa temps que utilitzo la metodologia de treball per racons. Als meus racons, els alumnes treballen per parelles. Els plantejo més aviat com un conjunt d’activitats independents les unes de les altres, en espais propis, una ambientació acurada de cada racó i amb una interacció entre companys reduïda, en tractar-se de parelles. Ja portem un bon rodatge.

Aquest curs, en què faig P4, volia dedicar més atenció a qüestions que tenia pendents de cobrir:
– Aplicar altres estratègies de treball més plurals i cooperatives, com la dels tallers, sense perdre de vista l’essència del treball autònom.
– I realitzar sessions temàtiques d’activitats manipulatives i experimentals matemàtiques en que cada alumne hi participés lliurement.
La metodologia de treball per tallers em permet unir ambdues coses.
Treballar per tallers significa organitzar sessions temàtiques de manipulació, d’experimentació i de descoberta utilitzant tot tipus de materials, per a treballar temàtiques específiques (taller dels sentits, taller d’experimentació, taller de teatre…en el meu cas, tallers matemàtics).
Treballar per tallers permet aprofundir en les activitats perquè el contingut es centra en l’exercici.  Els nens poden explorar, investigar i manipular objectes sempre a través d’un aprenentatge lúdic i funcional per posar en pràctica coneixements adquirits i apropiar-se’n d’altres.
D’aquí han sorgit per aquests curs les tardes de tallers matemàtics a P4.

Els tallers de mates tenen lloc quatre tardes a la setmana. Els alumnes trien lliurement on anar i queden repartits en cinc grups d’uns 4 o 5 alumnes.
Els tallers es desenvolupen en l’aula ordinària. No cal fer cap disposició especial, encara que separo o agrupo taules perquè hi hagi cinc espais d’activitat. Duren entre 3/4h i una hora.
Les quatre sessions de la mateixa setmana es repeteixen per garantir que tots els alumnes passin pels diferents tallers.

L’organització dels tallers matemàtics sempre té la mateixa estructura: un espai d’activitats de numeració, un espai d’activitats de lògica i un espai d’activitats de geometria.
Perquè una sola persona pugui gestionar la supervisió del treball en les diferents taules matemàtiques és necessari que compti amb dos espais més, com a mínim, en què la resta d’alumnes desenvoluparan tasques autònomes i que no requereixen cap control especial. Jo he disposat dos punts on els alumnes realitzen una progressió d’exercicis de motricitat fina: un lloc de retallat i un lloc per treballar amb plastilina.

La major part de les activitats són experimentals i manipulatives. Només les feines de retallat disposen sempre de suport en paper, per això el taller de retallat és el primer que ofereixo per triar i quan s’acaba l’activitat de la sessió es recull el taller i ningú més hi pot anar. A la resta de tallers els alumnes hi van i poden canviar a un altre taller lliurement.

Els dos tallers de motricitat fina són totalment autònoms, ja que les activitats les coneixen de la dinàmica de treball del curs passat. Els punts d’activitats matemàtiques, en canvi, necessiten la supervisió puntual de la mestra. Les activitats matemàtiques, generalment, s’han presentat en gran grup durant la setmana anterior, com a jocs col·lectius o com a mostra de treball, per tant, són conegudes dels alumnes.

En cada sessió es programen dues de les activitats matemàtiques que puguin funcionar més autònomament i una que requereixi més suport o guia de la mestra (per exemple en la manipulació de les regletes, o el primer cop que s’ensenya un joc amb normes o en activitats numèriques de major dificultat com la descomposició de quantitats numèriques).

L’ideal seria poder treballar a l’aula amb més adults de suport, però com que moltes vegades els recursos de personal són escassos, aquesta manera d’organitzar-se funciona prou bé.
Amb el rodatge, de seguida que els alumnes s’acostumen al funcionament dels tallers i interioritzen les normes de participació, tranquil·litat, ordre i col·laboració amb els companys, resulta una bona manera d’aprendre, de tenir en compte els interessos dels infants i de fomentar la seva autonomia.

Ara bé, treballar d’aquesta manera requereix del mestre una gran preparació a l’avançada:

– Seleccionar les activitats de cada tipologia
– Presentar-les prèviament perquè siguin conegudes pels infants
– Establir una progressió en les activitats
– Preparar el material i tenir-lo en quantitat suficient per a cada taller…

Per sort, els mestres trobem a la xarxa i en plataformes com Pinterest un munt de recursos que ens faciliten la feina i fa que la feinada no se’ns faci una muntanya, la primera vegada que ho intentem. Sí, sí que es pot!

Aquesta ha sigut la planificació dels tallers matemàtics durant el primer trimestre a la meva aula de P4. El dossier es pot descarregar aquí: Tallers de mates (català)Talleres de mates (castellano)

Descàrrega: Versió català / Versión castellano

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *