Racons de treball dirigit a P3

  Metodologia. Iniciar el treball per racons a P3

El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, desenvolupen tasques simultànies de manera autònoma. Les tasques en aquests racons són variades: poden ser de tipus cognitiu, manipulable-sensorial, simbòlic…

Es pot distingir entre Racons de treball dirigit i Racons lúdics, però ambdues situacions, de treball o lúdiques, són sempre espais rics d’aprenentatge per als nens.
Als racons de treball dirigit les activitats són més acotades, responen a una gradació de continguts més pautada i necessiten algun sistema de registre per part del mestre/a per assegurar-se que tots els alumnes les han realitzat. Els alumnes han de tenir clar quin és el resultat que s’espera de la seva activitat.
Els racons lúdics presenten activitats més obertes, en les quals els nens tenen més llibertat d’acció i de focalitzar els seus interessos. Hi desenvolupen l’activitat al seu aire realitzant una acció de més manipulació i d’experimentació amb el material.

Organitzar l’aula per racons, dirigits i/o lúdics, comporta oferir una gran varietat de propostes a les quals els nens s’enfronten autònomament, compartint la tasca amb els altres companys i/o amb l’adult. És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del mestre/a és dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar en tots els espais d’activitat i aprenentatge.

Però acostumar els alumnes a aquesta dinàmica de treball no és una feina senzilla. Requereix el seu temps, tenir molta paciència, ser perseverant i ser capaç d’esperar a trobar resultats a mig termini. Un cop els nens de la classe han interioritzat aquest funcionament es mostren encantats d’aquesta manera de treballar i reclamen sovint: que no fem racons, avui?

Els Racons de treball dirigit a P3. Comencem?
Hi ha moltes maneres d’organitzar l’estructura dels racons dirigits. Aquesta comença de manera respectuosa la introducció dels racons a l’aula de P3.

Els primers dies.
Els alumnes de P3 quan arriben a l’escola tenen una primera gran feina imprescindible que és acostumar-se al nou espai escolar, a adults desconeguts (mestres, TEIs, monitors de menjador), a companys nous i a rutines i funcionaments diferents dels que estaven habituats. Necessiten, més que cap altra cosa, situar-se afectivament i emocionalment, guanyar seguretat i confiança i fer-se seu el nou entorn. Primer de tot, cal respectar el seu temps.

Passada l’adaptació ja es pot començar a fer un tastet de treball autònom.
En una jornada escolar de matí i tarda, és aconsellable dedicar els matins per iniciar els racons de treball més dirigit. Les tardes són millors per fer altres activitats o per treballar en els altres racons, d’una organització més lliure.
A mitjans del primer trimestre (octubre o novembre), segons la maduresa emocional del grup de nens, pot ser un bon moment per començar.

Com organitzar-se?
Per establir un patró de funcionament de les sessions de racons que els nens puguin assimilar fàcilment partirem d’una pauta tancada de participació en els racons. És a dir, els nens no trien lliurement el racó (això ho deixarem per als racons lúdics) sinó que s’establirà un torn decidit pel mestre/a.
L’organització dels alumnes en grups i equips que faran rotacions és una qüestió important:
És interessant dividir el grup d’alumnes en dues meitats o dos grups que es mantindran tot el curs. Cada mig grup pot triar un nom que l’identifiqui i els ajudi a agrupar-se ràpidament. L’agrupament de mig grup pot ser útil per organitzar-se de manera àgil en molts moments de la jornada: per fer desdoblaments si ve el mestre/a de reforç, per fer dos equips en jocs a la rotllana, per treballar en petit grup dins de l’aula amb la supervisió del mestre/a mentre els altres companys fan un treball més autònom…
Però encara caldria una segona divisió dels grups: cada mig grup-classe s’ha de dividir en dues meitats més:  els equips (equips de treball A, B, C i D, cadascun amb uns 6 nens aproximadament), tal com es mosta al següent esquema:

A P3  una manera simple i efectiva d’identificar aquests petits equips és assignar-los un color: equip blau, equip verd…
Aquests equips poden variar cada trimestre, barrejant els nens per propiciar que es vagin coneixent millor entre ells, però sempre dins del mig grup en què es trobaven.
Els equips A, B, C i D són els grups d’alumnes que en les sessions de treball dirigit treballaran autònomament als racons. Per contra, els dos mitjos grups treballaran a part sota la tutela del mestre/a.
A partir d’aquesta organització dels alumnes es poden iniciar els racons.

Com és una sessió de racons de treball dirigit a P3?

En una sessió de racons la distribució de grups i equips es realitza de la següent manera:
El mestre es queda amb un dels mitjos grups a la TAULA GRAN de treball. L’altre mig grup-classe es desdobla en els seus dos equips i cada equip va a un RACÓ DE TREBALL autònom.

Inicialment la sessió té una durada d’uns 20-30 minuts. Els espais de treball són sempre tres: la Taula Gran i els Raconets 1 i 2. En una sessió no hi ha rotacions perquè els nens facin la feina que han fet els altres, és a dir, els alumnes fan únicament l’activitat d’aquell racó. Si es treballa al matí, abans del pati, poden esmorzar quan han acabat.

La feina a la TAULA GRAN. S’hi fa el treball d’activitats relacionades amb conceptes de tres grans blocs d’aprenentatges: llenguatge verbal, matemàtiques i descoberta de l’entorn. Hi participa un dels mitjos grups i el mestre/a està en tot moment amb els alumnes. El concepte o activitat s’explica i es realitza primer a l’espai de rotllana amb aquest grup. Es procura donar l’oportunitat de manipular el material, potenciar la conversa, compartir l’activitat entre tots… i després passar a la taula gran per fer la tasca corresponent i, si n’hi ha, la fitxa.
El mestre/a guia l’activitat a la rotllana i supervisa individualment la realització de la feina a taula. No sempre han de ser feines amb un suport de fitxa, de vegades poden ser treballs cooperatius per construir alguna cosa relacionada amb un projecte, un treball plàstic, manipular material per descobrir-ne relacions matemàtiques entre tots.


Els RACONS PETITS O RACONETS es realitzen per equips (A, B, C i D). En ells es programen feines de manipulació lliure, que no necessitin el control de la mestra. És l’espai on es potenciarà l’aprenentatge de la seva autonomia.
A P3 els racons contenen activitats breus, fàcils de comprendre pels nens. És important anar acostumant els nens a saber estar una estona concentrats en l’acció, a acceptar que no es pot cridar el mestre/a contínuament, a gaudir de compartir la feina amb els companys, a ajudar-se entre ells i a manipular correctament i endreçar el material.
Val la pena aprofitar el mestre/a de reforç o al TEI tant com sigui possible per adaptar els nens a la dinàmica dels racons, que estigui al cas dels dos raconets, i també perquè faciliti el desenvolupament d’activitats més complicades o que generin conflictes (compartir el material, elaborar collarets seguint una seriació…).

Quantes sessions?

La periodicitat de les sessions ha d’anar lligada amb el que permeti l’horari establert i les preferències del mestre/a. En principi no hi ha un nombre de sessions millor que un altre però sí que cal tenir en compte que si es realitza amb una cadència, els nens interioritzen més fàcilment el sistema de treball i els hàbits. Per exemple, una sessió diària d’uns 20-30 minuts, quatre dies per setmana, és una periodicitat correcta. Això fa necessària una rotació dels equips i els mitjos grups, setmanalment, perquè tots els alumnes passin per totes les activitats: dos raconets (per exemple, un amb plastilina i l’altre amb encaixos) i dues activitats de mig grup amb el mestre/a (com ara, feines de matemàtiques i llenguatge verbal).
En el cas de l’activitat de la taula gran, el mestre/a repeteix l’activitat amb els dos grups.
Aquest seria un esquema de rotació setmanal:


Graella de control.
Per assegurar que la rotació dels racons es compleix es pot fer una graella de l’estil del quadre anterior i anar marcant diàriament els grups que han passat per cada racó. És important que els nens sàpiguen a quin grup pertanyen per organitzar ràpidament la sessió de treball. Una bona manera és buscar un motiu (dibuixet o color) per a cada grup de 6 nens. (Exemple: A la Classe dels Astronautes els equips podrien ser: coet blau, coet vermell, coet groc i coet verd. I caldrà preparar cartells penjats a la paret amb fotos i noms dels nens  per tal de reforçar-ho visualment).

Quins continguts?
Com que l’objectiu principal dels raconets és acostumar els nens a una dinàmica de treball autònom, inicialment els continguts d’aquests raconets seran jocs de manipulació molt lliures i oberts (plastilina, encaixos, mosaics…) als quals es puguin entregar amb una certa llibertat. Més endavant s’anirà augmentant la complexitat i exigència de les tasques (fins i tot poden acostumar-se a fer tots sols feines sobre paper -amb consignes clares i senzilles- però que puguin realitzar-les aplicant criteris propis: retallar i enganxar, acolorir un dibuix…).

A mesura que avança el primer trimestre es va definint la temàtica dels raconets. A P3 es pot convertir el Raconet 1 en Raconet de Descobertes (més de manipulació i d’experimentació amb el material) i el Raconet 2 en Raconet de Plàstica (relacionat amb la representació plàstica fent servir diferents tècniques i suports).

Aquestes són algunes idees d’activitats que es poden proposar en els raconets:


Grafisme sobre CD’s amb retoladors veleda / caragolar i descaragolar / modelar plastilina i pedretes de colors…


…buscar les lletres del nom / dibuix lliure amb ceres / retallar i enganxar lliurement fent una composició…

…cosir figures / pintar un dibuix / retallar serrells…

…retallar i enganxar amb consignes determinades / resseguir el nom dels companys / jugar al Coloredo…

…modelatge lliure amb plastilina / jugar a fer composicions amb pius de colors / joc simbòlic amb ninos petis i fustetes…

…enfilar boles / dibuix lliure a les pissarretes blanques / joc lliure amb pinces i cilindres de cartó…

…tapar els punts amb gomets / punxar un camí / resseguir una línia i decorar-la amb gomets… les possibilitats no s’acaben! Sempre es troba una altra idea.

I, finalment, una mica de planificació.
A banda de les qüestions organitzatives, hi ha una altra eina que facilitarà la nostra tasca a l’hora de començar a treballar per racons: la programació dels racons.
Consisteix en un document, no cal que sigui gaire complex, que reculli una seqüència d’activitats (almenys per trimestre), per donar coherència a la tria de continguts dels racons i poder establir una gradació d’habilitats i aprenentatges per desenvolupar.
Es pot veure un exemple d’aquesta programació en els següents enllaços, en aquest cas és per a tot el curs.

 

Partir d’una base ajuda molt. El mestre/a ha d’intentar ser curós per complir amb el que s’ha programat però alhora prou flexible per introduir variacions en l’ordre si l’interessa o per aprofitar per al racó situacions del moment que s’estiguin vivint a la classe.

Amb això n’hi ha prou per començar. 
Hi ha mil maneres d’aplicar la metodologia dels racons. Aquí s’han exposat alguns punts claus que són interessants per reflexionar. No són els únics i admeten qualsevol altra interpretació professional, és més, cada mestre/a acabarà trobant la seva pròpia manera. En tot cas, és com es duen a terme a TresQuatreiCinc. I funcionen!